§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är SEPAWA Norden och är en “sektion” inom SEPAWA e.V. “Vereinigung der Seifen-, Parfüm- und Waschmittelfachleute e.V.” kort form SEPAWA, och lyder under svensk lagstiftning.

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Ändamål
Ändamålet med föreningen är att befrämja den praktiska och vetenskapliga ut- och fortbildningen inom ämnesområdet kosmetik-, parfym-, och tvätt- och rengöringskemi.
Ändamålet med SEPAWA Norden är att befrämja det ovannämnda området men även utvidga utvecklingen och fortbildningen inom andra kemtekniska områden.

§ 4 Verksamhet
Föreningen arbetar för att uppnå ändamålet med föreningen enligt § 3 genom att:
– Organisera seminarier, konferenser, fackdagar och föredrag,
– Organisera vidareutbildning av medlemmar inom ämnesområdet,
– Understödja vetenskapligt- och tekniskt arbete liksom fack vetenskapliga publikationer och läromedel,
– Befrämja samarbete med liknande föreningar och förbund inom ämnesområdet.

§ 5 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår löper från 1 januari – 31 december

§ 6 Medlemskap
Till medlem kan antas sökande som personlig medlem som representerar ämnesområdet enligt § 1 eller närliggande bransch.
Ansökan om medlemskap ska ställas till SEPAWA Norden.

§ 7 Medlems åliggande
Vid medlemskap i SEPAWA Norden erkänner varje medlem stadgarna och förpliktigar sig att följa dessa och att betala årsavgift som fastställs i samråd med moderföreningen SEPAWA.

§ 8 Uteslutning och avgång
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom 30 dagar från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

Det är enbart möjligt att avgå ur SEPAWA Norden vid räkenskapsårets slut.

Medlemskapet i SEPAWA Norden upphör:
– vid personlig medlems dödsfall eller vid föreningens upphörande,
– vid skriftligt meddelande till SEPAWA Norden.
– vid uteslutning av medlem ur föreningen.

§ 9 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter:

– ordförande
– vice ordförande
– sekreterare
– kassör
– PR representant

Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma och varje medlem har rätt till en röst vid stämman. Ordförande väljs för två år, men kan inte sitta längre än två perioder, d.v.s. fyra år. Övriga styrelsemedlemmar väljs för ett år.

§ 10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den som styrelsen utser.

§ 11 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas två revisorer för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 12 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Ordinarie föreningsstämma är beslutande oavsett antal deltagare.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman
3. uppläsning av § 3 och § 4
4. godkännande av röstlängd
5. val av en eller två justeringsmän
6. fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
7. fastställande av dagordning
8. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
9. beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
10. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. budget
12. medlemsavgift
13. val av styrelseledamöter
14. val av revisorer
15. val av minst två och maximalt fyra representanter i valberedning
16. övriga ärenden som ska tas upp på stämman.

§ 14 Kallelse och andra meddelanden
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post, fax eller e-post.
Kallelse skall sändas tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie stämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma.
Även andra meddelanden till medlemmarna sker skriftligen per post, fax eller e-post.
Då kallelse gått ut om föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna genom brev om detta.

§ 15 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 16 Upplösning
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna. För att upplösa föreningen krävs minst två tredjedels majoritet och om inte två tredjedels majoritet kan uppnås ska nytt möte utlysas senast inom tre månader och då krävs enkel majoritet för beslut om föreningens upplösande.

Bohus 2001-05-23

Göteborg 2006-10-05 Reviderad version